Procedure

Aanvraag: Dien de aanvraag ruim vóór aanvang van het project in ( 8 weken). Twee keer per jaar kunnen projecten worden ingediend, te weten 1 januari en 1 juli. De behandeling van je/jullie aanvraag duurt circa acht weken.

Compleet dossier: Je zorgt dat het dossier compleet is met een kopie van de statuten, een recent jaarverslag en de meest actuele begroting en dekkingsplan.

Ontvangstbevestiging: Na het insturen van je/jullie aanvraag ontvang je binnen twee weken een bevestiging. Daarin krijg je een contactpersoon toegewezen en een projectnummer.

Aanvullende informatie: De contactpersoon neemt de aanvraag in behandeling en neemt mogelijk contact op voor aanvullende informatie.

Afwijzing of toekenning: Het bestuur bekijkt of het project aan de voorwaarden voldoet waarna je een toekenning of afwijzing ontvangt.

Stemronde/bonus: Goedgekeurde projecten gaan in openbare stemming. De drie projecten met de meeste stemmen ontvangen een bonus bovenop het aangevraagde bedrag. Na deze stemronde ontvang je een contract.

Contract: Het contract stuur je binnen 4 weken, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, terug naar SIOS.

Doorgangsbevestiging: Zodra bekend is wanneer het project daadwerkelijk van start gaat, stuur je een doorgangsbevestiging naar SIOS.

80% – 20%: SIOS keert 80% van het donatiebedrag een maand vóór aanvang van het project uit. De overige 20% (of een deel daarvan) wordt na afloop van het project uitgekeerd.

Op de hoogte houden: Tijdens de gehele procedure houd je de contactpersoon op de hoogte van toe- en afwijzingen van andere geldschieters en aanpassingen in het projectplan. Dit kan via e-mail.

Bestedingsverklaring: Binnen twee maanden na afloop van het project stuur je SIOS een bestedingsverklaring of bij donaties van meer dan € 50.000,- een accountantsverklaring. Op basis van die eindafrekening wordt de overige 20% of een deel daarvan uitgekeerd, afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten.

Inhoudelijke evaluatie: Ook stuur je SIOS een inhoudelijke evaluatie. Zo leren wij alle projecten persoonlijk kennen en blijven we op de hoogte.

Geld over? Wanneer de kosten van het project lager zijn dan het totaal verworven bedrag, verrekent SIOS dit naar rato met de resterende 20% van het donatiebedrag.