Algemene Voorwaarden

Lees deze voorwaarden alstublieft goed. Ze scheppen een helder beeld van de verwachtingen. Doordat we met geld van Europa en gemeente Den Haag werken, zijn we verplicht om deze voorwaarden te stellen.

Mail ons graag met vragen en feedback!
info@initiatiefopscheveningen.nl

Algemene Voorwaarden inzake een toegekende donatie

 1. Het toegezegde bedrag is inclusief eventueel door u verschuldigde belasting. Donaties van SIOS zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.
 2. Uw instelling mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons aan derden overdragen.
 3. Onze donatie is gebaseerd op de van u ontvangen gegevens, in het bijzonder de projectomschrijving en de begroting met dekkingsplan.
 4. SIOS keert 80% van het donatiebedrag uit vóór aanvang van het project. Op basis van de afrekening na afloop van het project keert SIOS de overige 20% uit of een deel daarvan afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten.
 5. 30% van de begroting van het projectvoorstel dient op voorhand gefinancierd te worden door de projectorganisatie.
 6. U dient ons tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw organisatie, de projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de datum van het project en andere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de hoogte van) onze donatie, alsmede op de voortgang van het project. Indien uw instelling kort voor de datum van uitbetaling een nieuwe jaarrekening/staat van baten en lasten heeft opgesteld, dient u deze aan ons op te sturen.
 7. Onze donatie wordt verleend onder voorwaarde van een volledige nakoming door uw instelling van de met ons gemaakte afspraken.
 8. Wij behouden ons het recht voor onze donatie in te trekken of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:
  • er naar ons oordeel niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de afspraken;
  • er naar ons oordeel geen of onvoldoende verwezenlijking van de beoogde activiteiten plaatsvindt/plaatsvond;
  • de door ons ter beschikking gestelde middelen naar ons oordeel niet (volledig) benodigd zijn;
  • faillissement, surséance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van uw instelling, dan wel beslag wordt gelegd op een belangrijk gedeelte van de activa van uw instelling;
  • wij met de door u ingediende stukken (zoals de definitieve begroting en het definitieve dekkingsplan) dan wel met een wijziging van de projectopzet niet instemmen;
  • wij binnen drie (3) maanden na dagtekening van deze brief van u geen schriftelijke verklaring hebben ontvangen dat het beoogde project zal doorgaan.
 9. In de onder punt 8 genoemde gevallen kan door ons ook (gehele of gedeeltelijke) restitutie worden verlangd.
 10. SIOS kent twee manieren om de besteding van de donatie te controleren:
  • Donaties tot € 50.000,00 controleert SIOS aan de hand van een bestedingsverklaring, die binnen twee maanden na afloop van het project bij SIOS aanwezig moet zijn. Daarnaast behoudt het SIOS zich het recht voor dat de externe controller van SIOS de inkomsten en uitgaven van het project bij de aanvrager zelf controleert.
  • Donaties vanaf € 50.000,00 controleert SIOS aan de hand van de zogenaamde accountantsverklaring. Een accountantsverklaring wordt opgemaakt door een onafhankelijke externe registeraccountant. Uiterlijk vier maanden na afloop van het project dient u een accountantsverklaring in te sturen waaruit blijkt dat de verstrekte middelen daadwerkelijk besteed zijn aan het overeengekomen doel.
 11. Wij behouden ons het recht voor publiciteit te geven aan de door ons verstrekte steun. Indien u uit publiciteitsoverwegingen onze naam wilt gebruiken, dan verzoeken wij u die als volgt te hanteren: SIOS.
 12. Wij stellen het op prijs wanneer u in uw uitingen het logo van SIOS gebruikt. Wilt u ons logo gebruiken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Voorlichting en Communicatie info@initiatiefopscheveningen.nl