Lokale synergie

Voor een sterkere positie is meer samenhang (dan er nu is) tussen de lokale bevolking, het aanbod van werkgelegenheid en opleiding wenselijk. Meer synergie tussen bedrijfsleven en onderwijs kan ook leiden tot innovatieve spin-offs. Een samenhangend pakket maatregelen kan verbetering brengen voor alle drie de economieën (de havengebonden economie, de badeconomie, en de sportsector).

  1. Arbeidsaanbod goed afstemmen op de vraag van werknemers en andersom.
  2. (Maatwerk)opleidingsmogelijkheden voor de lokale economie.
  3. Betere lokale carrièremogelijkheden creëren om van onderop te groeien.
  4. Talenten en generaties koppelen.
  5. Werkplaatsen en stageplaatsen creëren, gekoppeld aan de lokale economie.
  6. Meer binding van externe of op wereldschaal opererende, in Scheveningen gevestigde bedrijven met de lokale omgeving/gemeenschap.
  7. Sterkere clusters, met meer functies/bedrijven die elkaar aanvullen.
  8. Kansen voor nieuwe, havengebonden industrie (zeewierteelt/offshore diensten) faciliteren.